تاریخ دفاع دانشجویان

برابر بخشنامه شماره 70/24432 به تاریخ 96/4/27 آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نیمسال دوم 1396/6/25 و نیمسال اول 96/11/14 تعیین شده است. بدیهی است، برگزاری جلسه دفاع پس از تاریخ فوق مشمول تمدید شهریه و احتساب سنوات تحصیلی خواهد بود.

برای مشاهده لیست دفاع های شهریور 96 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده لیست دفاع های مهر تا اسفند 96 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده لیست دفاع های سال 1397 اینجا کلیک نمایید.

تاریخ دفاع پایان نامه مورخ25/ 10/ 97الی9/ 11/ 97