چشم انداز واهداف


چشم انداز
رسالت دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن به عنوان نهادی آموزشی و پرورشی، پرورش فارغ التحصیلانی است که با وجدان و تعهد اخلاقی، اعتقاد به هویت های فرهنگی و نیز قابلیت های خلاقه ی علمی و عملی خود قادر باشند در طیف متنوع گرایش های تخصصی حوزه روان شناسی به معنای اعم، نقش کیفی خویش را در ارتباط با فرایند تأمین محیطی مطلوب و شایسته انسان به ویژه در جامعه امروز و فردای ایران اسلامی در بالاترین سطوح ایفا نماید. دانشکده رسالت فوق را از طریق جذب با کیفیت ترین دانشجویان، به روز نگهداشتن و ارتقاء سطح دانش و تجربه اعضاء هیأت علمی، تحقیق و تولید منابع اطلاعاتی و مبانی نظری لازم و نیز فراهم نمودن فضای مناسب برای تجربه حرفه ای هیأت علمی و دانشجویان در ارتباط با نیازهای جامعه به انجام خواهد رساند.
راهبردها
دانشکده در حرکت راهبردی خود ایجاد محیط علمی پرانگیزش، معنوی و پویا را برای اساتید و دانشجویان هدف قرار می دهد و تحقق این مهم را در گرو پیشبرد در جهت برنامه محور شدن مدیریت در امر برنامه ریزی و نظارت مستمر بر کلیه فعالیت ها، توسعه گرایش های تخصصی در سطوح تحصیلات تکمیلی می داند که جزئیات آن به شرح ذیل می باشد:
الف) به منظور افزایش ارتباط میان دروس نظری و عملی، دانشکده دوره های آموزشی خود را به صورت مستمر مورد ارزیابی و بازنگری قرار می دهد.
ب) به منظور بازآموزی و به روزنگهداشتن مستمر دانش و تجربه اعضای هیأت علمی، دانشکده اقدام به برنامه ریزی و نظارت بر اجرای عملکرد اعضاء خواهد نمود.
ج) به منظور افزایش سلامت نفس، حسن رفتار و تقویت انگیزه یادگیری در دانشجویان دانشکده برای ایجاد
فعالیت های فوق برنامه علمی و فرهنگی زمینه سازی خواهد نمود.

وظایف دانشکده
آموزشی
نظارتی
اجرایی
آموزشی:
•برنامه ریزی در جهت بازنگری برنامه های آموزشی و ارائه پیشنهادات به مقامات ذیربط دانشگاه
•برنامه ریزی در جهت انجام تحقیقات علمی بر حسب نیازهای اقتصادی، اجتماعی وتکنولوژیکی کشور در چارچوب برنامه های مصوب دانشگاه
•برنامه ریزی در جهت افزایش انگیزه اعضاء هیأت علمی به منظور مشارکت در فعالیت های علمی و پژوهشی در گروه های آموزشی و فرایندهای مدیریتی، عملیاتی و ارزشیابی
•برنامه ریزی در جهت تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز با ایجاد تسهیلات آموزشی و پژوهشی
اجرایی:
•اجرای سیاست ها، خط مشی ها و دستورات ریاست محترم دانشگاه
•برگزاری کنفرانس های علمی، کارگاه های آموزشی و دوره های بازآموزی با همکاری سایر سازمان های مرتبط
•پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز دانشکده و ارائه گزارش به مقامات ذیربط دانشگاه
•همکاری با دفتر طرح و برنامه دانشگاه در تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه دانشکده
•انجام امور مالی و اداری دانشکده در حدود اختیارات محوله
نظارتی:
•نظارت بر حسن اجرای مقررات آیین نامه ها و قوانین آموزشی
•نظارت بر فعالیت گروه های آموزشی و مشارکت بر پایه نظم، تعهد و تلاش
•نظارت بر حفظ کرامت و منزلت سرمایه انسانی در دانشکده و پیروی از آموزه های اسلامی و مقررات دانشگاهی
•نظارت بر فعالیت های اداره آموزش، واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده