نتایج بررسی عناوین پایان نامه

برای مشاهده عناوین پروپوزال های تصویب شده رشته روان شناسی (گرایش بالینی- مقطع کارشناسی ارشد) از 96/4/15 تا 96/8/3 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده عناوین پروپوزال های تصویب شده رشته روان شناسی (گرایش عمومی- مقطع کارشناسی ارشد) از 96/4/12 تا 96/7/12 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده عناوین پروپوزال های تصویب شده رشته های گروه علوم اجتماعی (مقطع کارشناسی ارشد) جلسه مورخ 96/4/28 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده عناوین پروپوزال های تصویب شده رشته روان شناسی (گرایش عمومی- مقطع دکتری) جلسه مورخ 96/5/15 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده عناوین پروپوزال های تصویب شده رشته روان شناسی (مقطع دکتری) در جلسه مورخ 96/5/24 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های رشته روان شناسی (گرایش تربیتی- مقطع کارشناسی ارشد)  جلسه مورخ 96/8/30 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های رشته روانشناسی (گرایش بالینی- مقطع کارشناسی ارشد) جلسه مورخ 96/8/30 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های رشته روانشناسی (گرایش عمومی- مقطع کارشناسی ارشد) جلسه مورخ 96/8/30 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های رشته روانشناسی (همه گرایش ها- مقطع کارشناسی ارشد) جلسه مورخ 96/9/14 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های رشته روانشناسی (همه گرایش ها- مقطع کارشناسی ارشد) جلسه مورخ 96/10/26 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های رشته روانشناسی (همه گرایش ها-مقطع کارشناسی ارشد) جلسه مورخ 96/10/30 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های روانشناسی آذر تا بهمن (همه گرایش ها- مقطع کارشناسی ارشد) 96 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های روانشناسی (همه گرایش ها- مقطع کارشناسی ارشد) جلسه مورخ 96/11/30 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های روانشناسی (همه گرایش ها- مقطع کارشناسی ارشد) جلسه مورخ 96/12/2 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های روانشناسی (همه گرایش ها- مقطع دکتری) جلسه مورخ 96/12/2 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های روانشناسی (همه گرایش ها-مقطع کارشناسی ارشد) جلسه مورخ 96/12/3 اینجا کلیلک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های روانشناسی (همه گرایش ها-مقطع کارشناسی ارشد) جلسه مورخ 97/2/19 اینجا کلیلک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های روانشناسی (همه گرایش ها-مقطع کارشناسی ارشد) جلسه مورخ 97/3/9 اینجا کلیلک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های روانشناسی (همه گرایش ها-مقطع کارشناسی ارشد) جلسه مورخ 97/3/29 اینجا کلیلک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های روانشناسی (همه گرایش ها-مقطع کارشناسی ارشد) جلسه مورخ 97/4/12 اینجا کلیلک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های روانشناسی (همه گرایش ها-مقطع کارشناسی ارشد) جلسه مورخ 97/4/26 اینجا کلیلک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های روانشناسی (همه گرایش ها-مقطع کارشناسی ارشد) جلسه مورخ 97/6/6 اینجا کلیلک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های روانشناسی (همه گرایش ها-مقطع کارشناسی ارشد) جلسه مورخ 97/6/18 اینجا کلیلک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های روانشناسی (همه گرایش ها-مقطع کارشناسی ارشد) جلسه مورخ 97/6/20 اینجا کلیلک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های روانشناسی (همه گرایش ها-مقطع کارشناسی ارشد) یازدهمین جلسه مورخ 97/7/4 اینجا کلیلک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های روانشناسی (همه گرایش ها-مقطع کارشناسی ارشد) اولین جلسه مورخ 97/7/29 اینجا کلیلک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های روانشناسی (همه گرایش ها-مقطع کارشناسی ارشد) بیست وهفتمین جلسه مورخ 1398/06/07 اینجا کلیلک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های روان شناسی (همه گرایش ها - مقطع دکتری)بیست و هفتمین جلسه مورخ 1398/06/07 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های روان شناسی سلامت - مقطع دکتری بیست وهشمین جلسه مورخ 1398/07/03 اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های روان شناسی تربیتی- مقطع دکتری بیست و هشتمین جلسه مورخ 1398/07/03 اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های روان شناسی بالینی - مقطع ارشدبیست و هشتمین جلسه مورخ 1398/07/03 اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین گروه  های علوم اجتماعی ارشد بیست و یکمین جلسه مورخ 1398/06/07 اینجارا کلیک کنید.

برای مشاهده بررسی عناوین گروه علوم اجتماعی - مقطع دکتری بیست و یکمین جلسه مورخ 1398/06/07 اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده بررسی عناوین گروه های روان شناسی عمومی و تربیتی بیست و هشتمین جلسه 1398/07/03 اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده بررسی عناوین گروه های روان شناسی بالینی و سلامت مقطع دکتری بیست ونهمین 1398/08/02  اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده بررسی عناوین گروه های روان شناسی بالینی و سلامت مقطع کارشناسی ارشد بیست و نهمین جلسه 1398/08/02 اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده بررسی عناوین گروه های روان شناسی عمومی و تربیتی مقطع دکتری بیست و نهمین جلسه 1398/08/02 اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده بررسی عناوین گروه های روان شناسی عمومی و تربیتی مقطع کارشناسی ارشد بیست و نهمین جلسه 1398/08/02 اینجارا کلیک کنید

برای مشاهده بررسی عناوین گروه های علوم اجتماعی مقطع کارشناسی ارشد بیست و دومین جلسه 1398/08/23 اینجارا کلیک کنید

برای مشاهده بررسی عناوین گروه های علوم اجتماعی مقطع دکتری بیست و دومین جلسه 1398/08/23 اینجارا کلیک کنید

برای مشاهده بررسی عناوین گروه های روان شناسی عمومی و تربیتی مقطع دکتری جلسه 1398/08/23 اینجارا کلیک کنید

برای مشاهده بررسی عناوین گروه های روان شناسی عمومی و تربیتی مقطع ارشد سی امین جلسه 1398/08/23 اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده بررسی عناوین گروه های روان شناسی بالینی و سلامت مقطع ارشد سی امین جلسه 1398/08/23 اینجارا کلیک کنید..

برای مشاهده بررسی عناوین گروه های روان شناسی عمومی و تربیتی مقطع دکتری سی و یکمین جلسه 1398/09/21 اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده بررسی عناوین گروه های روان شناسی عمومی و تربیتی مقطع ارشد سی و یکمین جلسه 1398/09/21 اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده بررسی عناوین گروه های علوم اجتماعی مقطع ارشد بیست و سومین جلسه 1398/09/28 اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده بررسی عناوین گروه های روان شناسی بالینی و سلامت مقطع دکتری سی و یکمین جلسه 1398/09/21 اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده بررسی عناوین گروه های روان شناسی بالینی و سلامت مقطع ارشد سی و یکمین جلسه 1398/09/21 اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده بررسی عناوین گروه های روان شناسی بالینی و سلامت مقطع ارشد سی و دومین جلسه 1398/10/05 اینجا راکلیک کنید

برای مشاهده بررسی عناوین گروه های روان شناسی بالینی و سلامت مقطع دکتری سی و دومین جلسه 1398/10/05 اینجا را گلیک کنید.

برای مشاهده بررسی  عناوین گروه های روان شناسی عمومی و تربیتی مقطع ارشد سی و دومین جلسه 1398/10/05 اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده بررسی عناوین گروه های روان شناسی عمومی و تربیتی مقطع دکتری سی و دومین جلسه 1398/10/05 اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده بررسی عناوین گروه های روان شناسی عمومی و تربیتی مقطع دکتری سی و سومین جلسه 1398/10/12 اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده بررسی عناوین گروه های روان شناسی بالینی و سلامت مقطع دکتری سی و سومین جلسه 1398/10/12 اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده بررسی عناوین  گروه های علوم اجتماعی مقطع ارشد بیست و چهارمین جلسه 1398/11/03 اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده بررسی عناوین گروه های بالینی و سلامت مقطع ارشد سی و چهارمین جلسه 1398/11/03 اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده بررسی عناوین گروه های بالینی و سلامت مقطع دکتری سی و چهارمین جلسه مورخ 1398/11/03اینجا را کلیک کنید .

برای مشاهده بررسی عناوین گروه های بالینی و سلامت مقطع ارشد سی و چهارمین جلسه مورخ 1398/11/03اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده بررسی عناوین گروه های عمومی و تربیتی مقطع ارشد سی و چهارمین جلسه مورخ 1398/11/03اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده بررسی عناوین گروه های عمومی و تربیتی مقطع دکتری سی و چهارمین جلسه مورخ 1398/11/03اینجا را کلیک کنید .

برای مشاهده بررسی عناوین گروه های علوم اجتماعی مقطع ارشد بیست و پنجمین جلسه مورخ 1398/11/10 اینجارا کلیک کنید.

برای مشاهده بررسی عناوین گروه های علوم اجتماعی مقطع دکتری بیست و پنجمین جلسه مورخ 1398/11/10اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده بررسی عناوین گروه های روان شناسی عمومی و تربیتی مقطع دکتری سی و پنجمین جلسه مورخ 1398/11/10 اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده عناوین گروه های روان شناسی بالینی و سلامت مقطع دکتری سی و پنجمین جلسه مورخ 1398/11/10 اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده عناوین گروه های روان شناسی عمومی و تربیتی مقطع ارشد سی و پنجمین جلسه مورخ 1398/11/10 اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده عناوین گروه های روان شناسی بالینی و سلامت مقطع ارشد سی و پنجمین جلسه مورخ 1398/11/10 اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده عناوین گروه های روان شناسی بالینی و سلامت مقطع ارشد سی و ششمین جلسه مورخ 1399/03/06 اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده عناوین گروه های روان شناسی عمومی و تربیتی مقطع ارشد سی و ششمین جلسه مورخ 1399/03/06 اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده عناوین گروه های روان شناسی عمومی و تربیتی مقطع دکتری سی و ششمین جلسه مورخ 1399/03/06 اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده عناوین گروه های علوم اجتماعی مقطع ارشد بیست و ششمین جلسه مورخ 1399/03/06 اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده عناوین گروه های روان شناسی بالینی و سلامت مقطع ارشد سی وهفتمین جلسه مورخ 1399/03/22 اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده عناوین گروه های روان شناسی عمومی و تربیتی مقطع دکتری سی و هفتمین جلسه مورخ 1399/03/22 اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده عناوین گروه های عمومی و تربیتی مقطع ارشد سی وهفتمین جلسه مورخ 1399/03/22 اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده عناوین گروه های بالینی و سلامت مقطع دکتری سی و هفتمین جلسه مورخ 1399/03/22 اینجا را کلیلک کنید.

برای مشاهده عناوین گروه های علوم اجتماعی مقطع ارشد بیست و هشتمین جلسه مورخ 1399/04/17 اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده عناوین گروه های روان شناسی بالینی و سلامت مقطع دکتری سی و هشتمین جلسه مورخ 1399/04/17 اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده عناوین گروه های روان شناسی بالینی و سلامت مقطع ارشد سی و هشتمین جلسه مورخ 1399/04/17 اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده گروه های روانشناسی عمومی و تربیتی مقطع ارشد سی و هشتمین جلسه مورخ 1399/04/17 اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده گروه های روانشناسی بالینی و سلامت  مقطع ارشد سی و نهمین جلسه مورخ 1399/04/26 اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده گروه های روان شناسی عمومی و تربیتی مقطع ارشد سی و نهمین جلسه مورخ 1399/04/26 اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده گروه های  روان شناسی بالینی و سلامت مقطع دکتری سی و نهمین جلسه مورخ 1399/04/26 اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده گروه های روان شناسی عمومی تربیتی مقطع دکتری سی و نهمین جلسه مورخ 1399/04/26 اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده عناوین گروه های علوم اجتماعی مقطع ارشدسی ام جلسه مورخ 1399/06/18 اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده گروه های روان شناسی عمومی تربیتی مقطع دکتری چهلمین جلسه مورخ 1399/06/4 اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده گروه های روان شناسی عمومی تربیتی مقطع ارشد چهلمین جلسه مورخ 1399/06/4 اینجا را کلیک کنید