مدیران گروهها

مدیر گروه مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای رشته روان شناسی عمومی و علوم تربیتی: دکتر پگاه فرخزاد( تا تعیین مدیر گروه جدید به طور موقت همکاری می نمایند)

/file/download/page/1635666072-.jpg

/file/download/page/1635666305-resume-dr-pegah-farokhzad.pdf

روزهای حضور: دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه

شماره داخلی: 2660  شماره تلفن مستقیم: 76509533

مدیر گروه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته سلامت و بالینی: دکتر پگاه فرخزاد

روزهای حضور: یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه

شماره داخلی: 2660  شماره تلفن مستقیم: 76509533

مدیر گروه کارشناسی رشته های فقه و حقوق، حقوق و علوم سیاسی و کارشناسی ارشد رشته های پژوهش علوم اجتماعی، جمعیت شناسی، مطالعات زنان، زن و خانواده، علوم سیاسی، روابط بین الملل و حقوق جزا و جرم شناسی و دکترای جامعه شناسی اقتصاد و توسعه: خانم دکتر رشاد

/file/download/page/1635667075-.jpg

/file/download/page/1635667049-1-.pdf

روزهای حضور: یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه

شماره داخلی: 2661  شماره تلفن مستقیم: 76509816

مدیر گروه مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته روان شناسی: خانم دکتر کاترین وزیری

/file/download/page/1635666440-.pdf

/file/download/page/1635666748-.jpg

روزهای حضور: یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه

شماره داخلی: 2660  شماره تلفن مستقیم: 76509533