مدیران گروهها

/file/download/page/1607337112-.pdfمدیر گروه مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای رشته روان شناسی: دکتر مهرداد ثابت

روزهای حضور: دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه

شماره داخلی: 2660  شماره تلفن مستقیم: 76509533

مدیر گروه مقاطع کارشناسی رشته روان شناسی: دکتر مهرداد ثابت

روزهای حضور: یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه

شماره داخلی: 2660  شماره تلفن مستقیم: 76509533

مدیر گروه کارشناسی رشته های فقه و حقوق، حقوق و علوم سیاسی و کارشناسی ارشد رشته های پژوهش علوم اجتماعی، جمعیت شناسی، مطالعات زنان، زن و خانواده، علوم سیاسی، روابط بین الملل و حقوق جزا و جرم شناسی و دکترای جامعه شناسی اقتصاد و توسعه: خانم دکتر رشاد

روزهای حضور: یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه

شماره داخلی: 2646