مقطع دکتری

این دانشکده در مقطع دکتری در رشته های روان شناسی تربیتی، روان شناسی عمومی، روان شناسی سلامت، روان شناسی بالینی و جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشجو می پذیرد.

مدیر گروه و رئیس شورای تخصصی گروه روان شناسی: دکتر پگاه فرخزاد

مدیر گروه و رئیس شورای تخصصی گروه جامعه شناسی اقتصاد و توسعه: دکتر معصومه رشاد

برای مشاهده اعضای شورای تخصصی گروه روان شناسی اینجا کلیک نمایید.

برای ارتباط با دفتر پژوهش دانشکده اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده سرفصل دروس دکتری در رشته جامعه شناسی اقتصادی و توسعه اینجا کلیک نمایید.

سرفصل دروس روان شناسی تربیتی

سرفصل دروس روان شناسی عمومی

سرفصل دروس روان شناسی سلامت

سرفصل دروس روان شناسی بالینی

جهت مشاهده فرم های دکتری (مربوط به پایان نامه) اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده فایل راهنمای سامانه پایان نامه ها اینجا کلیک نمایید.

جهت ورود به سامانه پایان نامه ها اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده آیین نامه نگارش پایان نامه ارشد و دکتری اینجا کلیک نمایید.