صورت جلسات شورای پژوهشی

دانشجویان عزیزی که وضعیت پروپوزال آنها "تأیید با اصلاح" است لازم است پروپوزال اصلاح شده را به پروپوزال قبلی خود (پروپوزال قبلی را از پژوهش دانشکده بگیرید) ضمیمه نموده و با تأیید مدیر گروه مجددا به پژوهش تحویل دهند

 

چهل و شش جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد/file/download/page/1609753614-46-.pdf 99/10/9

 

چهل و شش جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 99/10/9/file/download/page/1609753696-46-2.pdf  

سی و چهار جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 99/10/9/file/download/page/1609753791-34-.pdf  

چهل و شش جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 99/10/9/file/download/page/1609920925-46-.pdf

چهل و هفت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 99/10/23 /file/download/page/1611051361-47-.pdf

چهل و هفت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 99/10/23 /file/download/page/1611051434-47-1.pdf

چهل و هفت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 99/10/23/file/download/page/1611051558-47-.pdf

چهل و هفت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 99/10/23 /file/download/page/1611051664-47-1.pdf

سی و پنج جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 99/10/23 /file/download/page/1611052654-35-.jpg

سی و پنج جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 99/10/23 /file/download/page/1611052749-35-.jpg

چهل وهشت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 99/11/12/file/download/page/1612353103-48-.pdf

چهل وهشت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 99/11/12/file/download/page/1612353171-48-2.pdf

چهل وهشت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 99/11/12/file/download/page/1612353246-48-.pdf

چهل وهشت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 99/11/12/file/download/page/1612353316-48-2.pdf

چهل ونه  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 99/11/26/file/download/page/1613561384-49-.pdf

 

چهل ونه  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 99/11/26/file/download/page/1613561537-49-.pdf

چهل ونه  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 99/11/26/file/download/page/1613561597-49-2.pdf

چهل ونه  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 99/11/26/file/download/page/1613887922-49.pdf

سی و هفت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد99/11/26/file/download/page/1613986686-37-.pdf

پنجاهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 99/11/29/file/download/page/1614503583-50-.pdf

پنجاهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 99/11/29/file/download/page/1614503648-50-2.pdf

پنجاهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 99/11/29/file/download/page/1614503736-50-.pdf

پنجاهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 99/11/29/file/download/page/1615277757-50-.pdf

پنجاه و یکمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 99/12/17/file/download/page/1615278449-51-.pdf

پنجاه و یکمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 99/12/17/file/download/page/1615278596-51-2.pdf

سی و هشت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 99/12/17/file/download/page/1615280787-38-.pdf

پنجاه و یکمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 99/12/17/file/download/page/1615281122-51-.pdf

پنجاه و یکمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 99/12/17/file/download/page/1615281229-51-2.pdf

پنجاه و دومین  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 99/12/26/file/download/page/1617689775-52-.pdf

پنجاه و دومین  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 99/12/26/file/download/page/1617689835-52-2.pdf

پنجاه و دومین  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 99/12/26/file/download/page/1617689933-52-.pdf

پنجاه و دومین  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 99/12/26/file/download/page/1617689993-52-2.pdf

پنجاه و سومین  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 1400/2/5/file/download/page/1620195421-53-.pdf

پنجاه و سومین  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 1400/2/5/file/download/page/1620195492-53-.pdf

پنجاه و سومین  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 1400/2/5/file/download/page/1620195576-53-2.pdf

پنجاه و چهارمین  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 1400/2/19/file/download/page/1621150252-54-.pdf

پنجاه و چهارمین  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 1400/2/19/file/download/page/1621150319-54-2.pdf

سی و نه  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 1400/2/19/file/download/page/1621150734-39-.pdf

پنجاه و چهارمین  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 1400/2/19/file/download/page/1621150821-54-.pdf

پنجاه و پنج  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 1400/3/12/file/download/page/1623142805-55-.pdf

پنجاه و پنج  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 1400/3/12/file/download/page/1623143100-55-.pdf

پنجاه و پنج  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 1400/3/12/file/download/page/1623143175-55-2.pdf

سی و هشت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 99/12/26/file/download/page/1623143296-38-.pdf             

پنجاه و شش  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد     1400/3/23/file/download/page/1624870976-56-.pdf    

چهل/file/download/page/1624871142-40-.pdf  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 1400/3/23

پنجاه و شش  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 1400/3/23/file/download/page/1624871056-56-2.pdf

چهل جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 1400/3/23/file/download/page/1624871227-40-.pdf

پنجاه و شش  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 1400/3/23/file/download/page/1624871269-56-.pdf

پنجاه و شش جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 1400/3/23/file/download/page/1625035589-56-.pdf

پنجاه و هفت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 1400/4/9/file/download/page/1625035999-57-.pdf

پنجاه و هفت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 1400/4/9/file/download/page/1625036099-57-2.pdf

پنجاه و هشت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 1400/4/22/file/download/page/1626163107-58-.pdf

پنجاه و هشت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 1400/4/22/file/download/page/1626163196-58-.pdf

پنجاه و هفت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 1400/4/9/file/download/page/1626163271-57-.pdf

پنجاه و هشت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 1400/4/22/file/download/page/1630836440-58-.pdf

پنجاه و هشت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 1400/5/19/file/download/page/1630836544-59-.pdf

پنجاه و نه جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 1400/5/19/file/download/page/1630836687-59-.pdf

پنجاه و نه جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 1400/5/19/file/download/page/1630836788-59-2.pdf

چهل و سه جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 1400/5/19/

شصتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 1400/6/21/file

شصتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری /file/download

/page/1634110294-60-.pdf1400/6/21

شصتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری/file/download/page/1634110432-60-2.pdf1400/6/21

شصت و یکمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم اجتماعی / file/download/page/1636448220-61-.pdf1400/8/11 

      چهل و پنج جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم اجتماعی / 

شصت و یکمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم اجتماعی ارشد 1400/8/24/file/download

شصت و یکمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم اجتماعی دکتری//

شصت و دومین  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم اجتماعی /file/download/page/1638779347-62-.pdf1400/9/11

شصت و دومین  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم اجتماعی /file/download                                      شصت و سومین  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم اجتماعی   1400/9/30   /file/download/page/1641196613-63-.pdf                                                                                                                             شصت و سومین   جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم اجتماعی 1400/10/7  /file/download/page/1641196635-63-2.pdf                                       شصت و سومین   جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم اجتماعی 1400/10/7  / / file/download                                             شصت و سومین   جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم اجتماعی 1400/9/30 / -                                                                    شصت و چهار  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم اجتماعی /file/download/page/1642932938-64-.pdf1400/10/30    شصت و چهار جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم اجتماعی 1400/10/30/ file/download                                                             شصت و چهار   جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم اجتماعی file/download/page/1400/10/29                                            شصت و چهار   جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم اجتماعی file/download/page/1400/10/30                                                                                         چهل و هفت  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم اجتماعی /file/download/page/1642933820-47-.pdf1400/10/23