صورت جلسات شورای پژوهشی

دانشجویان عزیزی که وضعیت پروپوزال آنها "تأیید با اصلاح" است لازم است پروپوزال اصلاح شده را به پروپوزال قبلی خود (پروپوزال قبلی را از پژوهش دانشکده بگیرید) ضمیمه نموده و با تأیید مدیر گروه مجددا به پژوهش تحویل دهند.

برای مشاهده دومین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده اینجا کلیک نمایید.

سومین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده مورخ 1396/3/23

چهارمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 1396/5/10

پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده مورخ 1396/7/18

ششمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده مورخ 1396/8/2

هفتمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 1396/8/16

هشتمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 1396/8/30

نهمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 1396/9/14

دهمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 1396/9/28

یازدهمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 1396/10/12

دوازدهمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 1396/10/26

سیزدهمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 1396/11/10

چهاردهمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 1396/12/8

پانزدهمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 1396/12/15

برای مشاهده نتایج بررسی پروپوزال دکترای روانشناسی جلسه مورخ 96/12/15 اینجا کلیک نمایید.

شانزدهمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 96/12/22

اولین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 97/1/29

دومین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 97/2/19

سومین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 97/2/26

چهارمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 97/3/9

پنجمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 97/3/29

ششمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 97/4/12

هفتمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 97/4/12

هشتمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 97/6/6

نهمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 97/6/18

دهمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 97/6/20

یازدهمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 97/7/4

صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 97/9/8

چهاردهمین جلسه تحصیلات تکمیلی گروه علوم اجتماعی مورخ 25 /9 /97

جلسه تحصیلات تکمیلی مورخه 29 /8 /97 گروهای روان شناسی

صورت جلسه گروهای علوم اجتماعی مورخه 25 /9 /97 شماره5

صورت جلسه گروهای روان شناسی مورخه 29 /8 /97 شماره 14

پانزدهمین جلسه تحصیلات تکمیلی گروهای علوم اجتماعی مورخ 12 /10 /  97شماره16

شانزدهمین  جلسه تخصصی وتحصیلات تکمیلی گروهای روان شناسی مورخه 12 /10 /97شماره16

صورت جلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده مرخ 25 /9 /     97 تحصیلات  مورخ29 /8 /97/file/download/page/1545714477-1.pdf

هفدهمین جلسه تخصصی گروه ها و شورای تحصیلی دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی  مورخ 1397/10/27

شانزدهمین جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی گروه علوم اجتماعی در تاریخ 97/12/07

هفدهمین جلسه شورای آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی گروه های علوم اجتماعی در تاریخ 1397/12/09

هجدهمین جلسه شورای آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی گروه های روان شناسی در تاریخ 1397/12/19

نوزدهمین جلسه شورای آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی وعلوم اجتماعی گروههای روان شناسی  تاریخ 1397/12/23 

هیجدهمین جلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی وعلوم اجتماعی گروهای علوم اجتماعی تاریخ 1397/12/19

نوزدهمین جلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و گروه علوم اجتماعی گروهای علوم اجتماعی در تاریخ 1397/12/23

نوزدهمین جلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی و گروه علوم اجتماعی گروه های علوم اجتماعی در تاریخ 1398/02/22

بیستمین جلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی رشته های علوم اجتماعی در تاریخ 1398/04/04

بیستمین جلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی گروه های روان شناسی تاریخ 1398/02/17

بیست و یکمین جلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی گروه های  روان شناسی  تاریخ 1398/02/26

بیست و دومین جلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی  تاریخ 1398/03/09

بیست و سومین تحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی  گروه های روان شناسی 1398/03/21

بیست و چهارمین تحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی و علوم اجنماعی گروه های روان شناسی1398/03/28

بیست و پنجمین جلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی رشته های علوم اجتماعی در تاریخ 1398/04/13

بیست و ششمین جلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی مورخ 1398/05/14

بیست و هفتمین جلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی وعلوم اجتماعی گروه های روان شناسی مورخ 1398/06/07

بیست وهفتمین جلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی گروه های ارشد روان شناسی مورخ1398/06/07

بیست و هفتمین جلسه تحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی گروه های دکتری روان شناسی مورخ 1398/06/07

بیست وهشتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی روان شناسی عمومی- مقطع دکتری  جلسه مورخ 1398/07/03 

بیست و یکمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه علوم اجتماعی  مورخ 1398/06/07 

بیست و هشتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه روان شناسی تربیتی و عمومی مقطع ارشد مورخ 1398/07/03 

بیست و نهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی تربیتی و عمومی مقطع ارشد مورخ 1398/08/02

بیست و نهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی بالینی سلامت مقطع ارشد مورخ 1398/08/02

بیست و نهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی تربیتی و عمومی مقطع دکتری مورخ 1398/08/02

بیست و نهمین جلسه شورای تحصیلی گروه های روان شناسی بالینی و سلامت مقطع دکتری مورخ 1398/08/02

سی امین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی عمومی و تربیتی مقطع ارشد مورخ 1398/08/23

سی امین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی عمومی و تربیتی مقطع دکتری مورخ 1398/08/23

سی امین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی بالینی و سلامت مقطع ارشد مورخ 1398/08/09

بیست و دومین جلسه شورای تخصصی و تحصیلات تکمیلی گروه های علوم اجتماعی مقطع ارشد مورخ 1398/08/22

سی امین جلسه شورای تخصصی و تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی عمومی و تربیتی مقطع دکتری مورخ 1398/08/23

سی ویکمین جلسه شورای تخصصی و تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی عمومی و تربیتی مقطع ارشد مورخ 1398/09/21

سی و یکمین جلسه شورای تخصصی و تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی تربیتی و عمومی مقطع دکتری مورخ 1398/09/21

بیست و سومین جلسه شورای تخصصی و تحصیلات تکمیلی گروه های علوم اجتماعی مقطع دکتر مورخ 1398/09/28

سی و یکمین جلسه شورای تخصصی و تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی سلامت و بالینی مقطع ارشد مورخ 1398/09/21

سی و یکمین جلسه شورای تخصصی و تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی سلامت و بالینی مقطع دکتری مورخ 1398/09/21

سی و دومین جلسه شورای تخصصی و تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی بالینی و سلامت مقطع دکتری مورخ 1398/10/05

سی و دومین جلسه شورای تخصصی و تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی عمومی و تربیتی مقطع ارشد مورخ 1398/10/05

سی و دومین جلسه شورای تخصصی و تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی بالینی و سلامت مقطع ارشد مورخ 1398/10/05

سی و دومین جلسه شورای تخصصی و تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی عمومی و تربیتی مقطع دکتری مورخ 1398/10/05

سی و سومین جلسه شورای تخصصی و تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی بالینی و سلامت مقطع دکتری مورخ  1398/10/12

سی وسومین جلسه شورای تخصصی و تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی عمومی و تربیتی مقطع دکتری  مورخ 1398/10/12

بیست و چهارمین جلسه شورای تخصصی و تحصیلات تکمیلی گروه های علوم اجتماعی مقطع ارشد  مورخ 1398/11/03

بیست و چهارمین جلسه شورای تخصصی و تحصیلات تکمیلی گروه های علوم اجتماعی مقطع دکتری مورخ 1398/11/03

سی و چهارمین جلسه شورای تخصصی و تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی بالینی و سلامت مقطع ارشد مورخ 1398/11/03

سی و چهارمین جلسه شورای تخصصی و تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی عمومی و تربیتی مقطع ارشد مورخ 1398/11/03

سی و چهارمین جلسه شورای تخصصی و تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی عمومی و تربیتی مقطع دکتری مورخ 1398/11/03

سی و پنجمین جلسه شورای تخصصی و تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی بالینی و سلامت مقطع دکتری مورخ 1398/11/10

بیست و پنجمین جلسه شورای تخصصی و تحصیلات تکمیلی گروه های علوم اجتماعی مقطع ارشد مورخ 1398/11/10

سی و پنجمین جلسه شورای تخصصی و تحصیلات تکمیلی گروه های بالینی و سلامت مقطع  ارشد مورخ 1398/11/10

 بیست و پنجمین جلسه شورای تخصصی و تحصیلات تکمیلی گروه های علوم اجتماعی مقطع دکتری مورخ 1398/11/10

سی و پنجمین جلسه شورای تخصصی و تحصیلات تکمیلی گروه های عمومی و تربیتی مقطع ارشد مورخ 1398/11/10

سی و پنجمین جلسه شورای تخصصی  تحصیلات تکمیلی گروه های عمومی و تربیتی مقطع دکتری مورخ 1398/11/10

سی و ششمین جلسه شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی گروه های عمومی و تربیتی مقطع ارشد  مورخ1398/03/06

سی و ششمین جلسه شورای تخصصی تحصیلات تکمیلی گروه های بالینی و سلامت مقطع ارشد مورخ 1398/03/06

بیست و ششمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه های علوم اجتماعی مقطع ارشد مورخ 1399/03/06

سی و ششمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی بالینی و سلامت مقطع دکتری مورخ 1399/03/06

سی وهفتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی عمومی و تربیتی مقطع ارشد مورخ 1399/03/22

سی و هفتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی بالینی و سلامت مقطع ارشد مورخ 1399/03/22

سی و هفتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروهای بالینی و سلامت مقطع دکتری مورخ 1399/03/22

سی وهفتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای عمومی و تربیتی مقطع دکتری مورخ 1399/03/22

بیست و هفتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه های علوم اجتماعی مقطع ارشد مورخ 1399/03/22

سی وهشتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی روان شناسی بالینی و سلامت مقطع ارشد مورخ 1399/04/17

سی و هشتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی روان شناسی عمومی و تربیتی مقطع ارشد مورخ 1399/04/17

بیست و هشتمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه های علوم اجتماعی مقطع ارشد مورخ 1399/04/17

سی و نهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی عمومی تربیتی مقطع ارشد مورخ 1399/04/26

سی و نهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی بالینی و سلامت مقطع ارشد مورخ 1399/04/26

سی و نهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی بالینی و سلامت مقطع دکتری  مورخ 1399/04/26

سی و نهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی عمومی و تربیتی مقطع دکتری مورخ 1399/04/26

سی و نهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی بالینی و سلامت مقطع ارشد مورخ 1399/04/26

سی ونهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناس عمومی و تربیتی  مقطع ارشد مورخ 1399/04/26

 سی و نهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی تربیتی و عمومی مقطع دکتری مورخ 1399/04/26

بیست و نهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه های علوم اجتماعی مقطع ارشد مورخ 1399/04/26

چهلمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی مقطع ارشد مورخ 1399/04/6

بیست و نهمین  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی مقطع ارشد مورخ 1399/04/26/file/download/page/1600146413-2-1-.pdf

چهلمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی مقطع دکتریمورخ 1399/04/6

چهلمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی مقطع ارشد مورخ1399/04/6

چهل ویکمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی و علوم اجتماعی مورخ 99/7/1/file/download/page/1600937902-2.pdf

چهل ویکمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروه های روان شناسی و علوم اجتماعی مورخ 99/7/1/file/download/page/1600938111-5.pdf

چهل ویکمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم اجتماعی مورخ 99/7/1/file/download/page/1600938141-6.pdf

سی ویکمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم اجتماعی مورخ

99/7/10/file/download/page/1601530201-.pdf

سی ویکمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم اجتماعی مورخ99/7/1/file/download/page/1602583182-31-.pdf

چهل و دومین  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم اجتماعی 99/7/15/file/download/page/1602583306-42-.pdf

چهل و دومین  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم اجتماعی 99/7/15/file/download/page/1602583992-42-.pdf

چهل و دومین  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم اجتماعی 99/7/15/file/download/page/1603181582-.pdf

چهل و دومین  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم اجتماعی99/7/15/file/download/page/1603181706-1.pdf

چهل و سومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم 99/8/11/file/download/page/1604815310-43-.pdf

چهل و سومین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم 99/8/11/file/download/page/1604815400-43-1-.pdf

چهل و چهارجلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم 99/8/25 /file/download/page/1606213086-44-.pdf

چهل و چهارجلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم 99/8/25/file/download/page/1606213274-44-2.pdf

سی ودو جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم 99/8/25 /file/download/page/1606213435-32-.pdf

چهل و چهارجلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم 99/8/25 /file/download/page/1606213663-44-.pdf

چهل و پنج جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم اجتماعی ارشد /file/download/page/1607932338-45-.pdf99/9/18 

چهل و پنج جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد  99/9/18  /file/download/page/1607932463-45-2.pdf

چهل و چهارجلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم اجتماعی دکتری  99/8/25  /file/download/page/1607932589-44-.pdf

چهل و پنج جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری  99/9/18  /file/download/page/1607932709-45-.pdf

چهل و پنج جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری  99/9/18  /file/download/page/1607932790-45-2.pdf

چهل و شش جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری  99/10/9/file/download/page/1609753477-46-.pdf

چهل و شش جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد/file/download/page/1609753614-46-.pdf 99/10/9

چهل و شش جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 99/10/9/file/download/page/1609753696-46-2.pdf  

سی و چهار جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 99/10/9/file/download/page/1609753791-34-.pdf  

چهل و شش جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 99/10/9/file/download/page/1609920925-46-.pdf

چهل و هفت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 99/10/23 /file/download/page/1611051361-47-.pdf

چهل و هفت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 99/10/23 /file/download/page/1611051434-47-1.pdf

چهل و هفت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 99/10/23/file/download/page/1611051558-47-.pdf

چهل و هفت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 99/10/23 /file/download/page/1611051664-47-1.pdf

سی و پنج جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 99/10/23 /file/download/page/1611052654-35-.jpg

سی و پنج جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 99/10/23 /file/download/page/1611052749-35-.jpg

چهل وهشت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 99/11/12/file/download/page/1612353103-48-.pdf

چهل وهشت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 99/11/12/file/download/page/1612353171-48-2.pdf

چهل وهشت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 99/11/12/file/download/page/1612353246-48-.pdf

چهل وهشت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 99/11/12/file/download/page/1612353316-48-2.pdf

چهل ونه  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 99/11/26/file/download/page/1613561384-49-.pdf

 

چهل ونه  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 99/11/26/file/download/page/1613561537-49-.pdf

چهل ونه  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 99/11/26/file/download/page/1613561597-49-2.pdf

چهل ونه  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 99/11/26/file/download/page/1613887922-49.pdf

سی و هفت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد99/11/26/file/download/page/1613986686-37-.pdf

پنجاهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 99/11/29/file/download/page/1614503583-50-.pdf

پنجاهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 99/11/29/file/download/page/1614503648-50-2.pdf

پنجاهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 99/11/29/file/download/page/1614503736-50-.pdf

پنجاهمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 99/11/29/file/download/page/1615277757-50-.pdf

پنجاه و یکمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 99/12/17/file/download/page/1615278449-51-.pdf

پنجاه و یکمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 99/12/17/file/download/page/1615278596-51-2.pdf

سی و هشت جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 99/12/17/file/download/page/1615280787-38-.pdf

پنجاه و یکمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 99/12/17/file/download/page/1615281122-51-.pdf

پنجاه و یکمین جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 99/12/17/file/download/page/1615281229-51-2.pdf

پنجاه و دومین  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 99/12/26/file/download/page/1617689775-52-.pdf

پنجاه و دومین  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 99/12/26/file/download/page/1617689835-52-2.pdf

پنجاه و دومین  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 99/12/26/file/download/page/1617689933-52-.pdf

پنجاه و دومین  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 99/12/26/file/download/page/1617689993-52-2.pdf

پنجاه و سومین  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی دکتری 1400/2/5/file/download/page/1620195421-53-.pdf

پنجاه و سومین  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 1400/2/5/file/download/page/1620195492-53-.pdf

پنجاه و سومین  جلسه شورای تحصیلات تکمیلی گروههای روان شناسی و علوم  اجتماعی ارشد 1400/2/5/file/download/page/1620195576-53-2.pdf