تاریخ دفاع نهایی از پایان نامه

/file/download/page/1545543396-14.pdfبرابر بخشنامه شماره 70/24432 به تاریخ 96/4/27 آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نیمسال دوم 1396/6/25 و نیمسال اول 96/11/14 تعیین شده است. بدیهی است، برگزاری جلسه دفاع پس از تاریخ فوق مشمول تمدید شهریه و احتساب سنوات تحصیلی خواهد بود.

برای مشاهده لیست دفاع های شهریور 96 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده لیست دفاع های مهر تا اسفند 96 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده لیست دفاع های سال 1397 اینجا کلیک نمایید.

دفاع از پایان نامه ارشد مورخ  1399/11/26/file/download/news/1612687717-x-001.jpg

دفاع از پایان نامه ارشد مورخ  1399/11/27/file/download/page/1613298802-d-001.jpg

دفاع از پایان نامه ارشد مورخ  1399/11/27/file/download/page/1613301561-j-001.jpg

دفاع از پایان نامه ارشد مورخ  1399/11/27/file/download/page/1613301619-g-001.jpg

دفاع از پایان نامه ارشد مورخ  1399/11/28/file/download/page/1613369845-k-001.jpg

دفاع از پایان نامه ارشد مورخ  1399/11/28/file/download/page/1613387319-s-001.jpg

دفاع از پایان نامه ارشد مورخ  1399/11/28/file/download/page/1613387366-f-001.jpg

دفاع از پایان نامه ارشد مورخ  1399/11/29/file/download/page/1613387402-g-001.jpg

دفاع از پایان نامه ارشد مورخ  1399/11/29/file/download/page/1613457867-f-001.jpg

دفاع از پایان نامه ارشد مورخ  1399/11/29/file/download/page/1613457963-d-001.jpg

دفاع از پایان نامه ارشد مورخ  1399/11/29/file/download/page/1613475081-d-001.jpg

دفاع از پایان نامه ارشد مورخ  1399/12/20/file/download/page/1615114990-d-001.jpg

دفاع از پایان نامه ارشد مورخ 1400/2/19 /file/download/page/1619936789-f-001.jpg

دفاع از پایان نامه ارشد مورخ 1400/2/26 /file/download/page/1620549148-s-001.jpg

دفاع از پایان نامه ارشد مورخ 1400/3/9/file/download/page/1621842926-f-001.jpg

دفاع از پایان نامه ارشد مورخ 1400/4/13/file/download/page/1622529833-d-001.jpg