اعضای شورای پژوهشی

اعضای شرکت کننده در شورای پژوهشی گروه روانشناسی عبارتند از:

1. دکتر خدیجه ابوالمعالی (رئیس شورا)

2. دکتر شراره سجادی (دبیر شورا)

3. دکتر نسترن شریفی (عضو شورا)

4. دکتر سوسن صابر (عضو شورا)

5. دکتر فرح لطفی (عضو شورا)

6. دکتر افسانه طاهری (عضو شورا)

7. دکتر سیمین بشردوست (عضو شورا)

8. دکتر رحیم داوری (عضو شورا)

9. دکتر مینا مجتبایی (عضو شورا)

10. دکتر نسرین باقری (مدیر گروه)

اعضای شرکت کننده در شورای پژوهشی گروه علوم اجتماعی، علوم سیاسی و حقوق عبارتند از:

1. دکتر خدیجه ابوالمعالی (رئیس شورا)

2. دکتر شراره سجادی (دبیر شورا)

3. دکتر زهره پوستین چی (عضو شورا)

4. دکتر مجید کفاشی (عضو شورا)

5. دکتر علی بقائی سرابی (عضو شورا)

6. دکتر علی ملک پور (عضو شورا)

7. دکتر افسانه وارسته فر (عضو شورا)

8. دکتر روزیتا سپهرنیا (عضو شورا)

9. دکتر حمیدرضا فاتحی (عضو شورا)