اعضای شورای پژوهشی

اعضای شرکت کننده در شورای پژوهشی گروه روانشناسی(کارشناسی) عبارتند از:

1. آقای دکتر حسین شاهی

2. آقای دکتر کرمی

3. آقای دکتر نوراله

4. خانم دکتر سیاح

5. خانم دکتر صادقی

6. خانم دکتر معین

اعضای شرکت کننده در شورای پژوهشی گروه  علوم سیاسی عبارتند از:

1. آقای دکتر حسینعلی کریمی فیروز جانی

2. خانم دکتر معصومه رشاد

اعضای شرکت کننده در شورای پژوهشی گروه حقوق عبارتند از:

1. آقای دکتر حسین بزرگ نژاد

2. آقای دکتر مهدی صالحی

3. آقای دکتر محمدعلی کنعانی

4. خانم دکتر منصوره شیرازی

اعضای شرکت کننده در شورای پژوهشی گروه  علوم اجتماعی عبارتند از:

1. آقای دکتر حمیدرضا فاتحی

2. آقای دکتر مجید رادفر

3. آقای دکتر علی ملک پور

4. آقای دکتر خلیل میرزایی

اعضای شرکت کننده در شورای پژوهشی گروه سلامت عبارتند از:

1. خانم دکتر طاهری

2. خانم دکتر فریبا بشردوست

3. خانم دکتر قریشی

اعضای شرکت کننده در شورای پژوهشی گروه بالینی عبارتند از:

1. آقای دکتر شهرام وزیری

2. خانم دکتر فرخزاد

3. خانم دکتر مجتبایی

اعضای شرکت کننده در شورای پژوهشی گروه تربیتی عبارتند از:

1. آقای دکتر ثابت

2. آقای دکتر داوری

3. خانم دکتر باباخانی

4. خانم دکتر شریفی

اعضای شرکت کننده در شورای پژوهشی گروه عمومی عبارتند از:

1. آقای دکتر ابراهیمی مقدم

2. آقای دکتر میرهاشمی

3. آقای دکتر نعمت زاده

4. خانم دکتر اسکویی

5. خانم دکتر باقری

6. خانم دکتر صابری

7. خانم دکتر وزیری

8. آقای دکتر بهزادی گوهری

اعضای شرکت کننده در شورای پژوهشی گروه  علوم سیاسی عبارتند از:

1. خانم دکتر حسینعلی کریمی فیروز جانی

2. خانم دکتر معصومه رشاد