روزهای حضور مدیران گروه

دکتر فرخزاد:

یکشنبه،دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه

دکتر رشاد:

یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه چهارشنبه و پنج شنبه

دکتر وزیری:

یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه چهارشنبه و پنج شنبه