روزهای حضور مدیران گروه

دکتر مجتبایی:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه

دکتر ثابت:

یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه

دکتر ایمانی:

یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه