مدیراداره آموزش

مدیر آموزش : خانم سیده آمنه معافی مدنی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد زیست شناسی

سوابق اجرایی : 1-کارشناس آموزش (از سال 79 -آذر 94)

                     2-مدیر آموزش دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی (آذر 94 تا کنون)