مدیر آموزش


 مدیر آموزش دانشکده : خانم سیده آمنه معافی مدنی

محل کار : ساختمان شماره 7 ،طبقه همکف

داخلی :2652

تلفن : 76509532