مدیر آموزش


 مدیر آموزش دانشکده : خانم سیده آمنه معافی مدنی

محل کار : ساختمان علوم تربیتی

داخلی :2652

تلفن : 76509532