مدیر پژوهش

مدیرپژوهش دانشکده : خانم دکتر شراره سجادی

تحصیلات : دکترای بیوفیزیک از دانشگاه تهران

محل کار : ساختمان شماره 7 ،طبقه دوم ،دفتر پژوهشی

داخلی : 2682

 

کارشناس امور پژوهشی : خانم حیدری

محل کار : ساختمان شماره 7 ،طبقه دوم ،دفتر پژوهشی

داخلی : 2682