گروه آموزشی کارشناسی ارشد روانشناسی

این دانشکده در رشته های روان شناسی عمومی، روان شناسی تربیتی و روان شناسی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

مدیر گروه و رئیس شورای تخصصی گروه: دکتر مینا مجتبایی

برای مشاهده اعضای شورای تخصصی گروه اینجا کلیک نمایید.

برای ارتباط با کارشناسان آموزشی گروه اینجا کلیک نمایید.

برای ارتباط با دفتر پژوهش اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده برنامه ترم بندی مقطع کارشناسی ارشد گرایش های روانشناسی اینجا کلیک نمایید.

سرفصل دروس روانشناسی عمومی

سرفصل دروس روانشناسی تربیتی

سرفصل دروس روانشناسی بالینی

برای مشاهده گردش کار پایان نامه کارشناسی ارشد اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده فایل راهنمای سامانه پایان نامه ها اینجا کلیک نمایید.

جهت ورود به سامانه پایان نامه ها اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده فرم های کارشناسی ارشد (مربوط به پایان نامه) اینجا کلیک نمایید.

جهت مشاهده آیین نامه نگارش پایان نامه ارشد و دکتری اینجا کلیک نمایید.