کادراداری حوزه آموزش

مدیر آموزش دانشکده روان شناسی وعلوم اجتماعی:خانم سیده آمنه معافی مدنی

تماس داخلی

رشته تحصیلی

مسئول

2649

               کلیه مقاطع روان شناسی بالینی                                                

 خانم صغری فرجی

 کارشناس آموزش

2649

 کارشناسی: روان شناسی عمومی وروان شناسی اصلاح وتربیت   

  کارشناسی ارشد: روان شناسی عمومی  

  دکتری: روانشناسی سلامت وروانشناسی عمومی وروانشناسی تربیتی

 خانم نرگس ساداتی

 کارشناس آموزش

2650

 کارشناسی: فقه وحقوق ،علوم اجتماعی

 کارشناسی ارشد:علوم سیاسی،مطالعات زنان ،روان شناسی تربیتی ،پژوهش  علوم اجتماعی

دکتری: جامعه شناسی اقتصاد وتوسعه                        

 

 خانم مژگان کردبچه

 کارشناس آموزش  

2653

 کارشناسی روان شناسی از ورودی 93 به بعد       

 خانم کبری مظلوم

 کارشناس آموزش

 

 کلیه مقاطع

 خانم رفیعی

 کارشناس برنامه ریزی

 

 کلیه مقاطع

 خانم سمانه شیرمرادی

 کارشناس امور کلاسها

 

 کلیه مقاطع

 آقای رضا شریفی

 کارشناس امتحانات

 

 کلیه مقاطع

 آقای علی اکبر احمدی

 کارشناس امتحانات

2651

 کلیه مقاطع

 آقای مهران محمدنژاد

ا مور بایگانی

2651

 کلیه مقاطع

 خانم مهناز حمیدی

 اموربایگانی