رویدادها

قابل توجه دانشجویان دکتری روانشناسی تربیتی

قابل توجه دانشجویان دکتری روانشناسی تربیتی

کلیه دانشجویانی که درآزمون جامع تابستان ۹۹ شرکت کرده اند،پذیرفته شده اند.لذا لازم است جهت تعیین عنوان رساله دکتری وانتخاب استادراهنما دراسرع وقت اقدام نمایید.

ادامه مطلب