قابل توجه دانشجویان علاقه مند به شرکت در جلسه دفاع

۲۷ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۰ کد : ۴۶۳۲ رویدادها
تعداد بازدید:۵۶۰۹

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد1398/08/23

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/09/14

خبررسانی دفاع از رساله دکتری 1398/10/05

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد1398/10/03

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد1398/10/24

خبررسانی دفاع از رساله دکتری 1398/10/26

خبررسانی دفاع از رساله  دکتری 1398/10/26

خبررسانی دفاع از رساله دکتری 1398/11/01

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد  1398/11/01

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد  1398/11/01

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/10/26

خبررسانی دفااع از پایان نامه ارشد 1398/11/02

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/11/03

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/11/03

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/11/03

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/11/03

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/11/03

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/11/03

خبررسانی  دفاع از پایان نامه ارشد1398/11/03

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/11/03

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/11/06

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/11/06

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/11/07

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/11/08

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/11/08

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/11/08

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/11/08

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/11/08

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/11/08

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/11/08

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/11/09

خبررسانی  دفاع از رساله دکتری 1398/11/10

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/11/10

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/11/10

خبررسانی دفاع از رساله دکتری 1398/11/10

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/11/10

خبررسانی دفاع از رساله دکتری 1398/11/10

خبررسانی دفاع از رساله دکتری 1398/11/10

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/11/10

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/11/10

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/11/15

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/11/16

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/11/16

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/11/16

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/11/16

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/11/17

خبررسانی دفاع از رساله دکتری 1398/11/17

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد   1398/11/17

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/11/17

خبررسانی دفاع از پایان نامه ارشد 1398/11/21

خبررسانی دفاع از رساله دکتری مورخ 1398/11/21

خبررسانی دفاع از رساله دکتری مورخ 1398/12/08

 

 

 


( ۱۴ )

نظر شما :