نتایج بررسی عناوین پایان نامه

برای مشاهده عناوین پروپوزال های تصویب شده رشته روان شناسی (گرایش بالینی- مقطع کارشناسی ارشد) از 96/4/15 تا 96/8/3 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده عناوین پروپوزال های تصویب شده رشته روان شناسی (گرایش عمومی- مقطع کارشناسی ارشد) از 96/4/12 تا 96/7/12 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده عناوین پروپوزال های تصویب شده رشته های گروه علوم اجتماعی (مقطع کارشناسی ارشد) جلسه مورخ 96/4/28 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده عناوین پروپوزال های تصویب شده رشته روان شناسی (گرایش عمومی- مقطع دکتری) جلسه مورخ 96/5/15 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده عناوین پروپوزال های تصویب شده رشته روان شناسی (مقطع دکتری) در جلسه مورخ 96/5/24 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های رشته روان شناسی (گرایش تربیتی- مقطع کارشناسی ارشد)  جلسه مورخ 96/8/30 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های رشته روانشناسی (گرایش بالینی- مقطع کارشناسی ارشد) جلسه مورخ 96/8/30 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های رشته روانشناسی (گرایش عمومی- مقطع کارشناسی ارشد) جلسه مورخ 96/8/30 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های رشته روانشناسی (همه گرایش ها- مقطع کارشناسی ارشد) جلسه مورخ 96/9/14 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های رشته روانشناسی (همه گرایش ها- مقطع کارشناسی ارشد) جلسه مورخ 96/10/26 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های رشته روانشناسی (همه گرایش ها-مقطع کارشناسی ارشد) جلسه مورخ 96/10/30 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های روانشناسی آذر تا بهمن (همه گرایش ها- مقطع کارشناسی ارشد) 96 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های روانشناسی (همه گرایش ها- مقطع کارشناسی ارشد) جلسه مورخ 96/11/30 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های روانشناسی (همه گرایش ها- مقطع کارشناسی ارشد) جلسه مورخ 96/12/2 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های روانشناسی (همه گرایش ها- مقطع دکتری) جلسه مورخ 96/12/2 اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های روانشناسی (همه گرایش ها-مقطع کارشناسی ارشد) جلسه مورخ 96/12/3 اینجا کلیلک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های روانشناسی (همه گرایش ها-مقطع کارشناسی ارشد) جلسه مورخ 97/2/19 اینجا کلیلک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های روانشناسی (همه گرایش ها-مقطع کارشناسی ارشد) جلسه مورخ 97/3/9 اینجا کلیلک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های روانشناسی (همه گرایش ها-مقطع کارشناسی ارشد) جلسه مورخ 97/3/29 اینجا کلیلک نمایید.

برای مشاهده نتایج بررسی عناوین پروپوزال های روانشناسی (همه گرایش ها-مقطع کارشناسی ارشد) جلسه مورخ 97/4/12 اینجا کلیلک نمایید.