مدیران گروهها

مدیر گروه مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای رشته روان شناسی: دکتر نسرین باقری

روزهای حضور: یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه

شماره داخلی: 2660  شماره تلفن مستقیم: 76509533

مدیر گروه مقاطع کارشناسی رشته روان شناسی: دکتر مهرداد ثابت

روزهای حضور: یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه

شماره داخلی: 2660  شماره تلفن مستقیم: 76509533

مدیر گروه مقطع کارشناسی رشته علوم سیاسی و کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل: دکتر زهره پوستین چی

روزهای حضور: دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه

شماره داخلی: 2646

مدیر گروه کارشناسی رشته های فقه و حقوق و حقوق و کارشناسی ارشد رشته های پژوهش علوم اجتماعی، جمعیت شناسی، مطالعات زنان، زن و خانواده و حقوق جزا و جرم شناسی و دکترای جامعه شناسی اقتصاد و توسعه: دکتر حمیدرضا فاتحی

روزهای حضور: یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه و پنج شنبه

شماره داخلی: 2646