صورت جلسات شورای پژوهشی

دانشجویان عزیزی که وضعیت پروپوزال آنها "تأیید با اصلاح" است لازم است پروپوزال اصلاح شده را به پروپوزال قبلی خود (پروپوزال قبلی را از پژوهش دانشکده بگیرید) ضمیمه نموده و با تأیید مدیر گروه مجددا به پژوهش تحویل دهند.

برای مشاهده دومین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده اینجا کلیک نمایید.

سومین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده مورخ 1396/3/23

چهارمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 1396/5/10

پنجمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده مورخ 1396/7/18

ششمین صورت جلسه شورای پژوهشی دانشکده مورخ 1396/8/2

هفتمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 1396/8/16

هشتمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 1396/8/30

نهمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 1396/9/14

دهمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 1396/9/28

یازدهمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 1396/10/12

دوازدهمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 1396/10/26

سیزدهمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 1396/11/10

چهاردهمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 1396/12/8

پانزدهمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 1396/12/15

برای مشاهده نتایج بررسی پروپوزال دکترای روانشناسی جلسه مورخ 96/12/15 اینجا کلیک نمایید.

شانزدهمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 96/12/22

اولین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 97/1/29

دومین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 97/2/19

سومین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 97/2/26

چهارمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 97/3/9

پنجمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 97/3/29

ششمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 97/4/12

هفتمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 97/4/12

هشتمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 97/6/6

نهمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 97/6/18

دهمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 97/6/20

یازدهمین صورت جلسه شورای پژوهش دانشکده مورخ 97/7/4