اعضای شورای پژوهشی

اعضای شرکت کننده در شورای پژوهشی گروه روانشناسی عبارتند از:

1. دکتر ذوالفقار رشیدی (رئیس شورا)

2. دکتر شراره سجادی (دبیر شورا)

3. دکتر حسن پاشا شریفی (عضو شورا)

4. دکتر حمزه گنجی (عضو شورا)

5. دکتر کیانوش هاشمیان (عضو شورا)

6. دکتر شهرام وزیری (عضو شورا)

7. دکتر نسرین باقری (عضو شورا)

8. دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی (عضو شورا)

9. دکتر مینا مجتبایی (عضو شورا)

اعضای شرکت کننده در شورای پژوهشی گروه علوم اجتماعی، علوم سیاسی و حقوق عبارتند از:

1. دکتر ذوالفقار رشیدی (رئیس شورا)

2. دکتر شراره سجادی (دبیر شورا)

3. دکتر حسین بزرگ نژاد (عضو شورا)

4. دکتر مجید کفاشی (عضو شورا)

5. دکتر علی بقائی سرابی (عضو شورا)

6. دکتر علی ملک پور (عضو شورا)

7. دکتر افسانه وارسته فر (عضو شورا)

8. دکتر روزیتا سپهرنیا (عضو شورا)