روزهای حضور مدیران گروه

دکتر باقری:

شنبه، دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه

دکتر ثابت:

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه

دکتر پوستین چی:

یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه

دکتر فاتحی:

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه