روزهای حضور مدیران گروه

دکتر باقری:

یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه

دکتر ثابت:

یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه

دکتر پوستین چی:

دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه

دکتر فاتحی:

یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه و پنج شنبه