رِئیس دفتر

رئیس دفتر : آقای حسین  اسماعیلی فرد

محل کار : ساختمان شماره 7 ،طبقه پنجم

داخلی : 2648

تلفن :76509813

فکس :76509814

متصدی امور اداری و دبیرخانه : آقای یزدان قاسمی

محل کار : ساختمان شماره 7 ،طبقه پنجم

داخلی : 2648