مدیراداره پژوهش

مدیر پژوهش : دکتر شراره سجادی

سمت: عضو هیأت علمی (استادیار پایه 10)

روزهای حضور:

 

8:15-9:45

9:55-11:25

11:35-13:05

14:05-16:00

یکشنبه

دفتر

دفتر

دفتر

دفتر

دوشنبه

کلاس کلاس کلاس

کلاس

سه شنبه

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

چهارشنبه

دفتر

دفتر

دفتر

دفتر

 
شماره داخلی: 2682