مدیراداره پژوهش

مدیر پژوهش : خانم دکتر سجادی

تحصیلات : دکترای بیوفیزیک از دانشگاه تهران

سمت: عضو هیأت علمی (استادیار پایه 8)

روزهای حضور:

 

8:30-10:00

10:10-11:40

12:40-14:10

14:20-16:00

یکشنبه

کلاس (تا 11:00)

دفتر

کلاس

کلاس

دوشنبه

کلاس

دفتر

کلاس  (تا 15:00)

دفتر

سه شنبه

دفتر

دفتر

دفتر

دفتر

چهارشنبه

دفتر

دفتر

دفتر

دفتر