مدیراداره پژوهش

مدیر پژوهش : دکتر شراره سجادی

تحصیلات : دکترای بیوفیزیک از دانشگاه تهران

سمت: عضو هیأت علمی (استادیار پایه 10)

روزهای حضور:

 

8:15-9:45

9:55-11:25

11:35-13:05

14:05-16:00

یکشنبه

دفتر

دفتر

دفتر

کلاس

دوشنبه

دفتر

کلاس

کلاس 

دفتر

سه شنبه

دفتر

دفتر

کلاس

دفتر

چهارشنبه

دفتر

کلاس

کلاس

دفتر

 
کارشناس پژوهش: سرکار خانم حیدری
شماره داخلی: 2682