مدیراداره پژوهش

مدیر پژوهش : خانم دکتر سجادی

تحصیلات : دکترای بیوفیزیک از دانشگاه تهران